This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Privacy policy

Gerbiami UAB „Ex prompto“ Klientai, informuojame, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR). Kadangi UAB „Ex prompto“ tvarko Jūsų asmens duomenis, norime Jums pateikti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

 1. Asmens duomenų valdytojas.

UAB „Ex prompto“, į. k. 301127637, adresas A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaunas LT-45210, Lietuvos Respublika

 1. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

Asmeninė ir kontaktinė informacija; mobilaus telefono numeriai; el. pašto adresai; adresas; pašto kodas; banko sąskaitos informacija; prisijungimo prie paskyros duomenys; slapukų („cookies“) renkama informacija apie naršymą internetinėje svetainėje https://www.verocafe.lt; patalpų vaizdo stebėjimo duomenys.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkamai įgyvendinti UAB „Ex prompto“ pareigas, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes; užtikrinti kitų įstatymų nustatytų teisinių prievolių vykdymą (pavyzdžiui, mokestinių); užtikrinti UAB „ Ex prompto“ teisėtus interesus, t. y. UAB „ Ex prompto“ darbuotojų ir klientų asmens ir turto, nuosavybės, kitų teisėtų interesų apsaugą. Kitais tikslais (pavyzdžiui, rinkodaros, statistikos) UAB „Ex prompto“ Klientų duomenis tvarko tik turėdamas išankstinį Kliento sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.  

 1. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi esant šiems teisiniams pagrindams: 

 • duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (GDPR 6 str. 1 d. (a) p.);
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 d. (b) p.);
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (GDPR 6 str. 1 d. (c) p.);
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (GDPR 6 str. 1 d. (f) p.).

UAB „Ex prompto“ tvarko asmens duomenis GDPR 6 str. 1 d. (f) p. nurodytu teisiniu pagrindu tik tada, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti UAB „Ex prompto“ turtą, komercines paslaptis ir kitus teisėtus interesus, taip pat ir UAB „Ex prompto“ darbuotojų ir klientų asmens ir turto apsaugą. 

 1. Asmens duomenų gavėjai.

UAB „Ex prompto“ gali pateikti Klientų asmens duomenis Lietuvos Respublikos valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, organizacijoms; bankams; kitiems subjektams, turintys Lietuvos respublikos įstatymų ar kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytą teisę susipažinti su asmens duomenimis. UAB „Ex prompto“ Klientų asmens duomenis taip pat gali perduoti buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams, IT paslaugas teikiantiems subjektams ir  kitiems paslaugų teikėjams, tačiau tik esant esminei būtinybei.  T. y. kai neperdavus asmens duomenų šiems subjektams, UAB „Ex prompto“ negalėtų tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, sutarčių ir kitų susitarimų nuostatų, arba negalėtų būti užtikrinami teisėti UAB „Ex prompto“ interesai. Tik tuo atveju, jei buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantys subjektai įsipareigoja laikytis konfidencialumo, o perduotus asmens duomenis tvarkyti pagal UAB „Ex prompto“ instrukcijas, lokalinių aktų ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Klientų asmens duomenys į trečiąsias šalis neperduodami. 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas.

            Įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais laikotarpiais, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų pobūdį. UAB „Ex prompto“ įsipareigoja užtikrinti, jog Klientų asmens duomenys būtų saugomi atsižvelgiant į saugojimo trukmės apribojimo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo bei kitus BDAR 5 str. nurodytus principus. 

 1. Asmens duomenų pateikimo privalomumas.

Kai kurių asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymų reikalavimus, kai kurių duomenų – sąlygotas sutartinių reikalavimų, ir kai kurių duomenų – reikalavimų, būtinų sutarties sudarymui. 

Klientui nepateikus asmens duomenų, kurie yra būtini UAB „Ex prompto“ pareigų, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes, vykdymui, UAB „Ex prompto“ gali tapti neįmanoma įvykdyti šias pareigas. 

Informuojame, jog jūs turite teisę susipažinti su apie jus surinktais asmens duomenimis (BDAR 15 str.), teisę reikalauti, jog būtų ištaisyti su jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 str.), teisę reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.), teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 str.) ir teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.). 

Atsižvelgiant į BDAR 77 straipsnį, turite taip pat teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO BENDROVĖJE TIKSLU

 

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai (el.paštas, mobilaus telefono numeris), duomenys apie kvalifikaciją bei kiti įdarbinimui reikalingi duomenys. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu. Be to, potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti perskaitę šią Politiką.

            Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

            Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys sunaikinami.

            Atrinkto potencialaus darbuotojo asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Sutarties sudarymo dieną darbuotojas supažindinamas su turima įmonės Duomenų apsaugos politika pasirašytinai.

 

 

Slapukai.

 

Slapuko pavadinimas

Renkami duomenys

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

CookieLawInfoConsent

 

IP adresas, naršyklės pavadinimas, slapukų atmintis

 

Būtinieji slapukai

 

Iki sesijos pabaigos

 

woocommerce, wp_woocommerce

 

Krepšelio atmintis (saugo neapmokėtą krepšelį palikus puslapį)

 

Eshop slapukai

 

iki 30 dienų

 

NID

Reklamos profilio informacija

 

Reklamos slapukai

 

6 mėn.

_ga, _gid, _gat

 

Facebook reklamos profilio informacija

 

Google analytics slapukai

 

2 metai

_fbp, fr

 

Google reklamos profilio informacija

 

Facebook pixel slapukai

 

2 mėnesiai

 

 

 

Cart

No more products available for purchase